Eerste aanleg - enkelvoudig Belastingrecht (2023)

 • Home
 • Zoeken
 • Nieuws
 • Over ons
 • Eerste aanleg - enkelvoudig Belastingrecht (1)
 • Eerste aanleg - enkelvoudig Belastingrecht (2)

Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

16 maart 2023

ECLI:NL:OGEAC:2023:54

Op 16 maart 2023 heeft de Gerecht in eerste aanleg van Curaçao een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van belastingrecht, wat onderdeel is van het bestuursrecht. Het zaaknummer is CUR202201517, bekend onder ECLI code ECLI:NL:OGEAC:2023:54.

Soort procedure

Eerste aanleg - enkelvoudig

Instantie

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Rechtsgebied

Bestuursrecht » Belastingrecht

Zaaknummer(s)

CUR202201517

Datum uitspraak

16 maart 2023

Datum gepubliceerd

28 maart 2023

Uitspraak

Uitspraak van 16 maart 2023

BBZ nrs. CUR202201517

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO

UITSPRAAK

Na vereenvoudigde behandeling in de zin van artikel 7a van de

Landsverordening op het beroep in belastingzaken van het verzoek om vergoeding van proceskosten in het geding tussen:

[Belanghebbende]

, gevestigd te Curacao,

belanghebbende,

gericht tegen:

DE INSPECTEUR DER BELASTINGEN, zetelend in Curaçao,

de Inspecteur.

(Video) Jon Stewart: This is why Trump became popular in the first place

1

PROCESVERLOOP

1.1

Aan belanghebbende is op 29 juni 2020 een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2018 opgelegd van NAf 6.000. Daarbij is een verzuimboete van NAf 1.000 opgelegd.

1.2

Belanghebbende heeft op 17 juli 2020 daartegen bezwaar gemaakt.

1.3

Belanghebbende heeft op 13 april 2022 pro forma beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150.

1.4

Belanghebbende heeft het beroep op 23 mei 2022 nader gemotiveerd.

1.5

De Inspecteur heeft met dagtekening 18 oktober 2022 een verminderingsaanslag opgelegd. De naheffingsaanslag en verzuimboete zijn daarbij vernietigd.

1.6

Belanghebbende heeft bij e-mailbericht van 25 oktober 2022 het beroep ingetrokken. Tegelijk met deze intrekking is verzocht om een vergoeding van de proceskosten en het griffierecht. Daarnaast is verzocht om vergoeding van immateriële schade.

1.7

De griffier heeft op 27 oktober 2022 de Inspecteur in de gelegenheid gesteld om binnen twee maanden te reageren op het verzoek van belanghebbende om vergoeding van de proceskosten, het griffierecht en immateriële schade. De Inspecteur heeft niet gereageerd.

2

OVERWEGINGEN

2.1

Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan het bezwaar is tegemoetgekomen. Tegelijk met de intrekking heeft belanghebbende verzocht om vergoeding van de gemaakte proceskosten en het griffierecht. Daarnaast heeft belanghebbende verzocht om vergoeding van de immateriële schade in verband met overschrijding van de redelijke termijn.

2.2

Ingevolge artikel 7a, letter d, Landsverordening op het beroep in belastingzaken (hierna: LBB) kan het Gerecht, totdat partijen zijn uitgenodigd voor de behandeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak doen indien het beroep kennelijk gegrond is. Naar het oordeel van het Gerecht kan deze bepaling op overeenkomstige wijze worden toegepast op een bij intrekking van het beroep gedaan verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht. Het Gerecht ziet in dit geval daartoe aanleiding.

(Video) TikTok CEO Shou Zi Chew testifies before Congress

2.3

In artikel 15, lid 3, LBB is bepaald dat in geval van intrekking van het beroep, omdat de Inspecteur geheel of gedeeltelijk aan de belanghebbende is tegemoetgekomen, de Inspecteur op verzoek van de belanghebbende bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 15, lid 1, LBB in de kosten kan worden veroordeeld. Dit betreft de proceskosten die belanghebbende in verband met de behandeling van bezwaar en beroep redelijkerwijs heeft moeten maken (vgl. GEA Curaçao 17 maart 2020, ECLI:NL:OGEAC:2020:53).

Kosten bezwaarfase

2.4

Ingevolge artikel 32a, lid 1 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) worden, op verzoek van de belastingplichtige, de kosten die de belastingplichtige in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, vergoed voor zover de aanslag door ernstige onzorgvuldigheid in strijd met het recht is opgelegd. Het verzoek moet ingevolge artikel 32a, lid 2 ALL worden gedaan voordat de Inspecteur op het bezwaar heeft beslist. De regels over de (hoogte van de) vergoeding zijn neergelegd in artikel 6.4 van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht.

2.5

Belanghebbende heeft in haar bezwaarschrift verzocht om een vergoeding van de kosten van de bezwaarfase. Het Gerecht is van oordeel dat belanghebbende recht heeft op een kostenvergoeding voor de bezwaarfase. Belanghebbende heeft onbetwist gesteld dat zij vanaf haar oprichting geen ondernemingsactiviteiten heeft gehad. Ook heeft zij, eveneens onbetwist, gesteld dat aan haar geen aangiftebiljet is uitgereikt. Door desondanks tegen beter weten in belastingaanslagen en boetes op te leggen handelt de Inspecteur ernstig onzorgvuldig.

2.6

Het Gerecht stelt de proceskosten op de voet van artikel 6.4 van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht, vast op NAf 100 (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift, met een waarde per punt van NAf 100, en een wegingsfactor van 1). Het Gerecht ziet geen aanleiding voor een integrale bezwaarkostenvergoeding.

Kosten beroepsfase

2.7

Ingevolge artikel 15, lid 1, LBB worden de kosten vergoed die de belastingplichtige in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.

2.8

In artikel 15, lid 2, LBB is bepaald dat de regels over de (hoogte van de) proceskostenvergoeding bij of krachtens landsbesluit worden vastgesteld. Dat is nog niet gebeurd. Het Gerecht zal daarom aansluiten bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, PB 2001, no. 127 (vgl. GHvJ 21 juni 2017, ECLI:NL:OGHACMB:2017:54).

2.9

In artikel 1 van dit Besluit zijn de kosten vermeld die voor vergoeding in aanmerking komen, waaronder de kosten van door een derde verleende beroepsmatige bijstand. Deze kosten kunnen worden berekend op NAf 350 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, waarde per punt NAf 700, wegingsfactor 0,5 (beroep niet tijdig beslissen)).

Immateriële schadevergoeding

2.10

Belanghebbende heeft verzocht om een immateriële schadevergoeding in verband met het overschrijden van de redelijke termijn. Overschrijding van de redelijke termijn behoort te leiden tot een vergoeding van immateriële schade, afhankelijk van de mate waarin de redelijke termijn is overschreden (vgl. GHvJ 18 oktober 2018, ECLI:NL:OGHACMB:2018:164). De Hoge Raad hanteert als uitgangspunt dat de redelijke termijn is overschreden als de rechter niet binnen twee jaar uitspraak doet na het moment dat de Inspecteur het bezwaarschrift heeft ontvangen (zie het overzichtsarrest HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:252). Voor het bedrag aan schadevergoeding wordt uitgegaan van een tarief van NAf 500 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden, waarbij het totaal van de overschrijding naar boven wordt afgerond (vgl. GHvJ 18 oktober 2018, ECLI:NL:OGHACMB:2018:164).

2.11

Vaststaat dat het bezwaarschrift op 17 juli 2020 door de Inspecteur is ontvangen. De redelijke termijn eindigt op het moment van het intrekken van het beroep of, als dat eerder is, op het moment dat de verminderingsaanslag is bekend gemaakt (HR 2 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1128). De behandeling van het bezwaar en het beroep heeft derhalve in totaal twee jaar en drie maanden geduurd, hetgeen een overschrijding van de redelijke termijn meebrengt van drie maanden. Het bedrag van de immateriële schadevergoeding dient te worden berekend op NAf 500.

2.12

In gevallen zoals de onderhavige, waarin beroep wordt ingesteld wegens het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift, wordt de overschrijding van de redelijke termijn in eerste aanleg (bezwaar- en beroepsfase) in haar geheel aan de Inspecteur toegerekend (HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:252, r.o. 3.11.1; HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2875, r.o. 3.5.2). Het Gerecht zal de Inspecteur derhalve veroordelen tot vergoeding van de geleden immateriële schade.

2.13

Het Gerecht merkt op dat in het onderhavige geval geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt. De grootschalige brand in het enige belastingkantoor van Curaçao heeft plaatsgevonden eind augustus 2019. Belanghebbendes bezwaar is op 17 juli 2020 ingediend, derhalve ruim na de brand.

2.14

Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat de Inspecteur het betaalde griffierecht aan belanghebbende vergoedt (vgl. GEA Curaçao 1 november 2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:310).

2.15

Gelet op het vorenstaande is sprake van een kennelijk gegrond verzoek.

3

DE BESLISSING

(Video) Fox Slams Trump After Trump Rips DeSantis on Fox in Ongoing GOP Civil War: A Closer Look

Het Gerecht:

wijst het verzoek tot vergoeding van de proceskosten toe;

veroordeelt de Inspecteur in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van NAf 450;

draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht van

NAf 150 te vergoeden; en

- veroordeelt de Inspecteur tot vergoeding van immateriële schade van NAf 500.

Deze uitspraak is gegeven door mr. D.J. Jansen, rechter, en uitgesproken op 16 maart 2023, in tegenwoordigheid van de griffier N.N. Noël- van der Biezen BSc.

De griffier,De rechter,

Afschriften zijn per post/ per e-mail op ………………………… aan partijen verzonden.

VERZET

Tegen deze onmiddellijke uitspraak kunnen beide partijen binnen twee maanden na de verzenddatum schriftelijk verzet doen bij:

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (belastingkamer)

Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina 18

Willemstad

Curaçao

Is het Gerecht van oordeel dat het verzet gegrond is, dan vervalt deze uitspraak en wordt de zaak alsnog in behandeling genomen.

U wordt verzocht bij het indienen van het verzetschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het verzetschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het verzetschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het verzet).

Partijen hebben ook de mogelijkheid het ondertekende verzetschrift per e-mail in te dienen bij de griffie van het Gerecht in eerste aanleg: belastinggriffie@caribjustitia.org.

Voor het doen van verzet is geen griffierecht verschuldigd.

'); $("#divLeeg").show(); } } else { $("#divLeeg").html('

Om met dossiers te kunnen werken dient u ingelogd te zijn.

Klik hier om in te loggen
of klik hier om u gratis te registreren.

'); $("#divLeeg").show(); $("#divDossier").hide(); } }); function refreshDossiers() { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=7&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "json", success: function(response) { buildDropDownMenu(response) } }); } function buildDropDownMenu(data) { var html = ''; if (data.dossiers.length == 0) html += ''; else { $.each(data.dossiers, function(index, item) { html += '

 • ' + item.titel + ' (' + item.aantal + ')
 • ' }) } $("#divDropDownMenu").html(html); } function addUitspraak(dossierId) { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=3&uid=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtUitspraakId').val() + '&di=' + dossierId + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function(dossierId) { getDossier(dossierId); refreshDossiers(); } }); } function getDossier(dossierId) { laatsteDossierId = dossierId; if (laatsteDossierId == 0) { setGeenDossierGeselecteerd(); return false; } $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=2&di=' + dossierId + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "json", success: function(response) { buildDossier(dossierId, response) } }); } function buildDossier(dossierId, data) { $("#divLeeg").hide(); $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_divSelecteerDossier').show(); $("#divDossier").show(); $("#divDossierTitel").html(''); $("#divDossierToolbar").html('Eerste aanleg - enkelvoudig Belastingrecht (5)'); $('#hypDossiers').text(data.titel); var html = ''; if (data.uitspraken.length == 0) html += '

  Dit dossier bevat nog geen uitspraken. Klik bij een uitspraak op een dossier icoon om een uitspraak toe te voegen.

  '; else { $.each(data.uitspraken, function(index, item) { html += '

  ' html += '

  ' + item.titel + '

  '; html += '

  ' html += '

  ' + item.datumuitspraak + '

  ' html += '

  ' + item.ecli + '

  ' html += '

  ' html += '

  ' }) } $("#divUitspraken").html(html); } function addDossier() { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=4&dt=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtTitelNieuw').val() + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function(dossierId) { $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_divSelecteerDossier').slideDown('slow'); $('.dsrfrmnewctr').slideUp('slow'); getDossier(dossierId); refreshDossiers(); refreshParent(); } }); } function updateTitle(o, id) { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=1&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val() + '&dt=' + o.value + '&di=' + id, dataType: "html", async: true, success: function(dossierId) { refreshDossiers(); refreshParent(); getDossier(dossierId) } }); } function deleteDossier(di) { $("#dialog").dialog({ modal: true, width: 400, height: 176, text: 'Hallo', title: 'Dossier verwijderen', zIndex: 10000, autoOpen: true, dialogClass:'dialog', resizable: false, buttons: { "Ja": function() { $(this).dialog("close"); $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=5&di=' + di + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function() { laatsteDossierId = 0; setGeenDossierGeselecteerd(); refreshDossiers(); refreshParent(); } }); }, "Nee": function() { $(this).dialog("close"); } } }); } function setGeenDossierGeselecteerd() { $("#hypDossiers").text("Selecteer een dossier"); $("#divLeeg").show(); $("#divDossier").hide(); $("#divLeeg").html('

  U heeft geen dossier geselecteerd.

  '); } function deleteUitspraak(di, ui) { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=6&di=' + di + '&uid=' + ui + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function() { getDossier(di); refreshDossiers(); } }); } function showNieuwDossier() { $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtTitelNieuw').val('

  '); $(".dsrfrmnewctr").slideDown('slow'); }

  Nieuw dossier toevoegen

  Annuleren

  Weet u zeker dat u dit dossier en de uitspraken die hierin zijn opgenomen wilt verwijderen?

  Andere uitspraken Belastingrecht, Eerste aanleg - enkelvoudig

  Eerste aanleg - enkelvoudig belastingrecht

  21-3-2023

  ECLI:NL:RBNHO:2023:2513

  BPM, kampeerauto. Onafhankelijkheid en deskundigheid taxateur, handelsinkoopwaarde, schade, netto...

  Eerste aanleg - enkelvoudig belastingrecht

  21-3-2023

  ECLI:NL:RBNHO:2023:2521

  BPM, personenauto. Schade niet aannemelijk gemaakt. Verweerder is niet verplicht een hertaxatie d...

  Eerste aanleg - enkelvoudig belastingrecht

  16-3-2023

  ECLI:NL:OGEAC:2023:54

  Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken. Tegelijk met deze intrekking is verzocht om een verg...

  Eerste aanleg - enkelvoudig belastingrecht

  16-3-2023

  ECLI:NL:RBDHA:2023:3775

  geen recht op kinderopvangtoeslag wegens uitschrijving uit de Brp

  Eerste aanleg - enkelvoudig belastingrecht

  16-3-2023

  ECLI:NL:OGEAC:2023:53

  Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken. Tegelijk met deze intrekking is verzocht om een verg...

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Edwin Metz

  Last Updated: 31/05/2023

  Views: 6779

  Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Edwin Metz

  Birthday: 1997-04-16

  Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

  Phone: +639107620957

  Job: Corporate Banking Technician

  Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

  Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.